Sviatosť zmierenia


Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Ako sa uskutočňuje

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Kto vysluhuje sviatosť pokánia

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.”. Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.

Účinky sviatosti pokánia

  1. Odpustenie hriechov
  2. Odpustenie večného trestu
  3. Uvedenie do stavu Božej milosti – milosť posväcujúca
  4. Zmierenie s Bohom  a Cirkvou
  5. Pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí

Príprava na prvé prijatie sviatosti pokánia (na prvú svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na prijímanie Eucharistie (na prvé sväté prijímanie). V našej farnosti sa spovedá

Pondelok – piatok (všedné dni): vždy 30 minút pred každou sv. omšou.

V prvopiatkovom týždni spovedáme 30 minút pred rannými sv. omšami (o 6.15 a 8.00), 1 hodinu pred večernou sv. omšou. Chorých, ktorí sú imobilní, spovedáme v prvý piatok v mesiaci v dopoludňajších hodinách. Imobilní veriaci, ktorí by chceli pristupovať ku sviatosti zmierenia každý prvý piatok v mesiaci, sa majú nahlásiť telefonicky alebo prostredníctvom zástupcu, či poverenej osoby v kancelárii farského úradu Kráľovnej pokoja.

Prichádzajme na spoveď tak, aby sme sa stihli v danom čase vyspovedať, nie iba niekoľko minút pred koncom spovedania.

Časti sv. zmierenia

1. Spytovanie svedomia. Spovedáme sa z ťažkých hriechov, odporúča sa aj zo všedných hriechov.

2. Ľútosť. Bez ľútosti je spoveď neplatná a kajúcnik, ktorý čo i len jeden zo svojich skutkov neľutuje, nemôže dostať rozhrešenie.

3. Vyznanie hriechov. Má byť jasné, vecné, zrozumiteľné. Je potrebné vyznať všetky hriechy, nezatajiť ani ten, za ktorý sa hanbíme. Nie je hriech, ktorý by nám Milosrdný Boh nechcel odpustiť.

4. Predsavzatie. Vôľa polepšiť sa a zmeniť svoj život k lepšiemu. Je to príčina, pre ktorú nemôžu 2 ľudia, žijúci v jednej domácnosti a sú nezosobášení, dostať rozhrešenie.

5. Zadosťučinenie. Skutok, modlitba, ktorú nám uložil kňaz a ktorý je potrebné vykonať do ďalšej sv. spovede.

Ako sa mám spovedať:

Pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Prežehnám sa :

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Po prežehnaní:

Kedy bola posledná spoveď…

Som slobodný(á), ženatý, vydatá…

Vyznám hriechy…

Prijmem ponaučenie a pokutu.

Ľútosť (takto alebo podobne):

Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil.
Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Rozhrešenie:

Prežehnám sa.

Kňaz:

Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoveď:

Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

—————————-

Na stiahnutie SPYTOVANIE SVEDOMIA pre mládež:

Spytovanie Svedomia