Služba vo farnosti


Štatút farskej ekonomickej rady
Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).

1. Povaha

 1. Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského admini-strátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo
 2. FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.
 3. Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospodárskych otázkach týkajúcich sa farnosti. Úkony, k platnosti ktorých farár potrebuje si vypočuť mienku FER, vymedzuje osobitné nariadenie diecézneho biskupa zverejnené v obežníku arcidiecézy.
 4. Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať o to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita2. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov SR.
 5. Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.
 6. FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejniť záležitostí týkajúce sa farského majetku.
 7. Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.

2. Zloženie

 1. Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri každom kostole patriacom do farnosti.
 2. Pri každom kostole (farskom, filiálnom) je kostolná rada, ktorú tvoria aspoň traja členovia (tzv. kurátori). Tí dozerajú na zbierky pri bohoslužbách i mimo nich, starajú sa o ochranu a zveľadenie kostola a tiež o zabezpečenie bohoslužobných potrieb.
 3. Pomerné zastúpenie členov kostolných rád vo farskej ekonomickej rade stanoví farár berúc do úvahy počet veriacich pri jednotlivých kostoloch.
 4. Predsedom FER je farár.
 5. Členovia FER si zvolia spomedzi seba tajomníka. Jeho úlohou je urobiť záznam zo zasadania, pomôcť farárovi zvolať radu a byť nápomocný pri vedení účtov a iných úlohách.
 6. Všetci členovia FER ako aj kostolných rád vykonávajú svoju službu bezplatne.

3. Počet a kvality členov

 1. Celkový počet členov FER nezávisí od počtu farníkov, ale od ekonomickej aktivity farnosti. FER má mať najmenej troch členov (nepočítajúc farára). Maximálny počet členov by nemal byť viac ako desať.
 2. Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.
 3. Členmi FER nemôžu byť príbuzní farára (kán. 492 § 3) ani členovia jeho domácnosti.
 4. Členovia FER by mali byť prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.

4. Výber členov

 1. Farár požiada veriacich pri jednotlivých kostoloch, aby navrhli kandidátov, z ktorých farár vyberie 3-5 do miestnej kostolnej rady. Pri ich výbere zohľadní počet získaných hlasov.
 2. Farár sa opýta tých, ktorých vybral, či súhlasia so svojím menovaním za člena kostolnej rady.
 3. Z členov kostolných rád farár vyberie zástupcov do FER podľa pomerného zastúpenia.
 4. Vo farnostiach s jedným kostolom farár si priamo vyberie z navrhnutých kandidátov.
 5. Všetci tí, ktorí budú pomáhať farárovi v správe farského majetku, zložia v prítomnosti farára sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku.

5. Obdobie členstva

 1. Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než dve po sebe nasledujúce obdobia. Táto norma sa nevzťahuje na farára.
 2. Členstvo sa môže ukončiť aj dobrovoľným vzdaním sa, ktoré farár prijme, smrťou alebo pozbavením členstva. Pozbaviť niekoho členstva vo FER môže urobiť farár len pre vážny a oprávnený dôvod po vypočutí si mienky ostatných členov FER. Ak by sa pozbavený členstva cítil ukrivdený, o veci rozhodne ordinár.
 3. Uprázdnené miesto z dôvodu zrieknutia sa, pozbavenia alebo smrti zaplní farár dodatočným menovaním na zostávajúce obdobie.
 4. Celú FER môže rozpustiť farár z veľmi vážnych dôvodov, ale iba s výslovným súhlasom diecézneho biskupa.
 5. FER pokračuje vo svojej činnosti aj v čase uprázdnenia farnosti, a to pod vedením kňaza, ktorého diecézny biskup poveril dočasnou správou farnosti.
 6. FER zostáva vo svojom zložení aj po menovaní nového farára, až do ustanovenia novej FER.
 7. Nový farár má zvolať zasadanie jestvujúcej FER do mesiaca od prevzatia svojho úradu.

7. Úlohy farskej ekonomickej rady

 1. Pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo tvorí cenný alebo kultúrny majetok farnosti
 2. Prerokuje rozpočet na nový rok (kán. 1284 § 3) 4. Na konci roka farár za pomoci FERzostaví výkaz o správe – prehľad príjmov a výdavkov (1284 § 2.8°), ktorý odošle svojmu dekanovi.
 3. Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a majetky farnosti. Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní inventárneho zoznamu.
 4. Dbá, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, boli použité iba na tento cieľ (kán. 1267 § 3).
 5. Členovia FER spočítávajú a evidujú všetky zbierky konané vo farnosti a dbajú o ich včasné odoslanie
 6. Dohodne s farárom výšku úhrady cestovných nákladov6 a tiež spolu s ním stanoví ciele, na ktoré budú použité zbierky (ofery) pri príležitosti vysluhovania sviatosti alebo pri pohreboch, keďže tvoria súčasť príjmu farnosti
 7. Farská ekonomická rada odsúhlasuje finančné prostriedky na reprezentačné účely farnosti
 8. Súhlas FER sa vyžaduje k všetkým väčším finančným aktivitám: opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpa a nájom cirkevného majetku, pôžičky, a tiež ku konaniu zbierok pre účely farnosti
 9. Zástupcovia FER sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku
 10. FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo nahliadnuť do účtovnej dokumentácie.Výsledok hospodárenia vo farnosti jej každoročne predkladá farár (kán. 1287 § 2).

8. Zasadania

 1. Stretnutie FER zvoláva farár, ktorý tiež vymedzuje otázky, ktoré sa majú prerokovať a prijíma tie, ktoré predložili členovia.
 2. FER sa má schádzať aspoň dvakrát v roku. Bez farára nesmie byť žiadne zasadanie.
 3. Okrem riadnych zasadaní, farár môže zvolať FER kedykoľvek si to okolnosti vyžadujú alebo sa potrebuje poradiť vzhľadom na dobré plnenie úlohy starostlivého hospodára.
 4. Pre zasadanie sa vyžaduje prítomnosť viac ako polovice členov FER.
 5. Všetky rozhodnutia majú byť prijaté absolútnou väčšinou prítomných. Ak ide o radu, má sa vyžiadať od všetkých
  (kán. 127 § 1). Členova FER vyjadria svoju mienku hlasovaním alebo slovom. Konečné rozhodnutie prináleží farárovi.
 6. Hoci kapláni nie sú členmi FER, je vhodné, prizvať ich na jednotlivé zasadania, aby sa oboznámili s vedením farnosti a pripravili sa na samostatné vedenie farnosti. Pri rozhodovaní alebo hlasovaní nemajú žiadny poradný alebo rozhodujúci hlas.Uznesenia prijaté bez farára ako predsedu alebo proti nemu sú neplatné11.

9. Osobitné ustanovenia

 1. Spôsob hospodárenia sa dohodne a odsúhlasí na zasadaní FER tak, aby bol v súlade s kánonickými normami. Správcom celého farského majetku je jedine farár (kán. 532).
 2. Členovia FER majú čo najskôr informovať svojho farára o závažných okolnostiach vo farnosti.
 3. Právo kontrolovať činnosť FER má ordinár, diecézny ekonóm a ordinárom k tejto úlohe poverená osoba.
 4. Vypočutie mienky FER je potrebné k stanoveniu mzdy pre farských zamestnancov, k ohodnoteniu veriacich (laikov a klerikov), ktorí vykonávajú nejakú úlohu v službe farskému spoločenstvu
 5. Všetky farské peniaze (vrátane filiálok) majú byť uložené v peňažnom ústave a doklady o tom starostlivo uchované vo farskom archíve
 6. V prípade akejkoľvek pochybnosti ohľadom štatútu, farár sa písomne obráti na arcibiskupský úrad.
 7. Tento štatút nahrádza doterajšie ustanovenia týkajúce sa farskej ekonomickej rady.

10. Sľub
S ľ u b u j e m , že zverenú úlohu člena ekonomickej rady budem vykonávať svedomite, zodpovedne a čestne v súlade s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej jednote a spolupráci so svojím farárom a pre dobro farnosti. Chcem svojim životom a prácou napomáhať dobru našej Cirkvi, chrániť jej morálne a materiálne hodnoty. Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 30.11.2006 (Prot. č. 1156/06)
s účinnosťou od 1.01.2007