Manželstvo


Tu si možete stiahnuť:  SOBÁŠNY OBRAD    Prvé sobášne čítanie    Druhé sobášne čítanie    Prosby

 

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred (odporúčame aj skôr, nakoľko kostol môže byť už v daný dátum a hodinu obsadený). 

 Ako  treba  postupovať?

1. Nahlásiť na farskom úrade termín a čas uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu (nie telefonicky) na farskom úrade.

2. V dohodnutom čase  napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade. K tomu budete potrebovať  tieto doklady:

Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.

- Štátnu zápisnicu - Žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú vybavíte na Matričnom úrade Mestského úradu na Jarkovej 26. K jej vybaveniu potrebujete: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, rodný list, právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva ak také bolo, úmrtný list nebohého manžela/manželky ak je snúbenec vdovec/vdova, v prípade trvalého pobytu  štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad - Potvrdenie o pobyte a stave.

Údaje o vašich svedkoch: rodné číslo (potrebné na vyplnenie štátnej zápisnice), meno a priezvisko, bydlisko, povolanie a náboženstvo.

- Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.

- Ak ste rozvedený(á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.

- Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.

- Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

- Zaplatiť režijný poplatok v kancelárii farského úradu.

Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa spíše zápisnica, je potrebná účasť oboch snúbencov.

- V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

3.Absolvovať v predstihu - Kurz prípravy na manželstvo. V našej farnosti tento kurz vedú manželia Zacharovci. Na uvedenom čísle 0907 459 236 Vám poskytnú ďalšie informácie. Kurz otvárajú ak majú dostatočný počet nahlásených snúbencov. Ide o 8 až 9 stretnutí v priestoroch nášho farského úradu. Kurz príprav môžu snúbenci absolvovať aj v iných farnostiach a miestach na Slovensku, no je potrebné, aby potom priniesli potvrdenie o jeho absolvovaní. Ponuky kurzov napr: http://rodina.rimkat.sk 

5. V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno najneskôr týždeň pred sobášom na farskom úrade.

 

POZOR ! ! !

V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.


—–

MANŽELSTVO – je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

 1. Trvalý zväzok
 2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku

Snúbenci sa prihlásia na fare ženícha alebo nevesty. Farár ženícha alebo nevesty má právo dať povolenie – licenciu k sobášu v inej farnosti. Môže to byť farár trvalého alebo prechodného bydliska. Je možné vopred sa telefonicky objednať v kancelárii farského úradu.

Na fare sa prihlásia a napíšu s kňazom (alebo diakonom) zápisnicu o pripravovanom manželstve. Treba to urobiť aspoň tri mesiace pred sobášom, aby mali čas na bezprostrednú – náukovú prípravu, ktorá trvá bežne dva mesiace.

Ak ešte neboli na prvom sv. prijímaní, treba si na to vyhradiť čas jedného školského roka. Treba zahnať čo i len myšlienku na “zrýchlenú” prípravu.

Tri týždne pred sobášom si na informačnej nástenke – pri hlavnom vchode do kostola si môžete prečítať ohlášky, teda oznam, kto si koho berie. Ak by ste vedeli o nejakej prekážke medzi nimi, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, ste ju potom povinní oznámiť na farskom úrade.

Prekážky pri uzatváraní manželstva

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach snúbencov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia nejakej o cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva. Od prekážok môže dišpenzovať biskup. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie. Od niektorých prekážok môže dišpenzovať len pápež. Napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty. Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú, sem patrí napríklad to, ak by chcel manželstvo uzavrieť niekto z pokrvného príbuzenstva v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Celkovo existuje 12 kanonických prekážok.  Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094:

 1. Uzavrieť manželstvo nemôže žena pred dovŕšením 14. roku a muž pred dovŕšením 16.roku.
 2. Ďalšou prekážkou je trvalá  impotencia, nie dočasná. Neplodnosť nie je prekážkou.
 3. Ak už niekto uzatvoril manželstvo predtým, aj keby to bol štátny, civilný sobáš.
 4. Posvätný rád
 5. Sľub čistoty
 6. Rozdielné náboženstvo – ak je jeden katolík a druhý nekatolík
 7. Manželstvo nesmie uzavrieť niekto, čo manželského partnera zavraždí preto, aby mohol uzavrieť druhé manželstvo s inou osobou.
 8. Ďalšou prekážkou je zadržiavanie osoby proti jej vôli s cieľom uzavrieť manželstvo.
 9. Pokrvné príbuzenstvo je prekážkou k uzavretiu manželstva. Existuje priama (otec s dcérou, vnučkou atď.) a bočná línia (bratanec, sesternica, brat, sestra a pod.)
 10. Švagrovstvo
 11. Mravopočestnosť – ak po neplatnom manželstve nasleduje spolužitie podobné ako pri švagrovstve.
 12. Manželstvo s adoptovanou osobou. Nastáva zákonné príbuzenstvo, aj keď nie pokrvné.