Krst


SVIATOSŤ KRSTU

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva Cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať

Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti – napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová “Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého.”). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev.  Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Účinky sviatosti krstu

Vášmu dieťaťu dal život Boh. Chcel, aby bolo, žilo. Má ho rád. Krstom zverujete svoje dieťa do zvláštnej Božej starostlivosti a ochrany, získava vyšší, Boží život. Preto sa krstu hovorí znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého. Ale ako si predstaviť, čo to prinesie pre život vášho dieťaťa? Aj pokrstený človek, i vaše dieťa, zažije vo svojom živote ťažké chvíle, starosti, úzkosti, hriech, chorobu a smrť, ako každý iný. Ale pokrstený na to nikdy nie je sám. Kresťan vie, že je s ním Boh, ktorý ho povedie. Bude môcť povedať na konci života ako mnoho veriacich pred ním: „Zažil som v živote mnoho zlého. Snáď by som to ani nevydržal, keby som nemal pevnú vieru, keby mi viera a modlitba nedodávali silu.“ V katechizme by ste sa dočítali aj o inom účinku krstu: že zmýva dedičný hriech. Čo sa tým myslí? Nejde tu o žiadny osobný hriech dieťaťa. Podľa biblického obrazu o prvotnom hriechu človeka sa tým chce povedať, že vaše dieťa sa narodilo do hriešneho ľudstva. Že i ono bude mať v sebe sklon, pokušenie konať zlé veci. Že s tým pokušením bude musieť bojovať. A krstné obmytie je práve znamením, že Kristus nad zlom, ba i nad smrťou zvíťazil, a my, keď sa ho držíme, zvíťazíme nad pokušením a smrťou s ním. Neznamená to, že pokrstené dieťa nikdy nezhreší. Znamená to, že pokiaľ bude s Kristom, bude mu on pomáhať bojovať proti pokušeniu konať zlo.

K tomu dostáva pokrstené dieťa jedinečnú posväcujúcu milosť:
1. ktorá ho pomocou božských čností (viera, nádej, láska) robí schopným veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho;
2. ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom a v moci Ducha Svätého;
3. ktorá mu pomocou morálnych čností umožňuje rásť v dobrom.

Novým narodením v krste sa dieťa stáva údom (členom) Kristovej cirkvi, bude žiť v Kristovi. Taktiež sa stáva novým stvorením, stáva sa Božím dieťaťom. Okrem toho získava do duše nezmazateľný znak krstu.

KEDY POKRSTIŤ DIEŤA

 • Keď je zdravé – do mesiaca po narodení.
 • Keď je choré – čo najskôr po uzdravení alebo po zhodnotení situácie dieťaťa.

KDE MÁ BYŤ DIEŤA POKRSTENÉ

 • Keď je zdravé – vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov.
 • Keď je choré, prípadne zomiera – môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho doniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.

AKÉ MENO DAŤ DIEŤAŤU

Veľmi sa odporúča, aby kresťanskí rodičia dali svojmu dieťaťu meno niektorého svätého (tej), aby mohlo nasledovať jeho (jej) príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha. Pozrite si stránku http://www.zivotopisysvatych.sk/

ČO JE POTREBNÉ K NAHLÁSENIU KRSTU

 • Krst dieťaťa nahlasujú rodičia dieťaťa alebo aspoň jeden z nich v čase úradných hodín na fare
 • Rodičia prinesú rodný list dieťaťa k nahliadnutiu
 • Údaje o rodičoch - vierovyznanie, dátum sobáša a kde bolo manželstvo uzatvorené ...
 • Údaje o krstných rodičoch - vierovyznanie, či sú manželia alebo nie, či spĺňajú podmienky krstného rodičovstva ... 
 • Povolenie ku krstu od kňaza ich farnosti - potrebujú priniesť rodičia dieťaťa, ktorí bývajú mimo mesta Prešov

AKÉ KRITÉRIA MÁ SPĹŇAŤ KRSTNÝ RODIČ

 • Má najmenej 16 rokov
 • Prijal všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania.
 • Ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo
 • Nie je rozvedený
 • Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieť  (nekatolík môže byť len svedkom krstu)

Krstní rodičia majú byť pre vaše dieťa príkladom (ľudsky, aj vo viere) a dobrými priateľmi. Vyžaduje, aby bol pri krste prítomný aspoň jeden krstný rodič. Nemá byť len zapísaný, ale aj prítomný pri udeľovaní sviatosti krstu. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť krstu, môže byť zastúpený. Krstní rodičia prijímajú zodpovednosť, spolu s rodičmi dieťaťa, za kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. 

KEDY KRSTÍME

Každú sobotu o 10.00 hodine. V nedeľu pri svätej omši o 10.00 alebo 11.30 hodine po zvážení situácie rodičov dieťaťa. Pred krstom sa odporúča, aby rodičia a krstní rodičia prijali sviatosť zmierenia (sviatostnú spoveď).

PREDKRSTNÁ NÁUKA

Pred krstom majú rodičia a krstní rodičia absolvovať predkrstnú náuku (prípravu) s kňazom, ktorá sa v našej farnosti koná v určené piatky o 17.00 hodine. Dátum krstnej náuky uvádzame v oznamoch - KLIKNI a Farskom liste - KLIKNI. Náuka je v priestoroch farského úradu. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu sa zúčastniť predkrstnej náuky aj vo svojej farnosti, majú však o tom priniesť potvrdenie.

ČO PRINIESŤ KU KRSTU

Rodičia so sebou ku krstu donesú (okrem dieťaťa) aj krstnú sviecu a krstnú košieľku. Odporúča sa, aby bolo na krstnej košieľke uvedené meno dieťaťa, dátum narodenia a dátum krstu.

Význam symbolov: Krstná svieca sa zapaľuje pri krste od Veľkonočnej sviece, ktorá zas symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista, a tým je naznačené, že dieťa v krste prijíma (svetlo) nadprirodzený Boží život. Krstné rúcho symbolizuje čistotu a krásu duše pokrsteného dieťaťa.